Gebruiksvoorwaarden voor de Vifor Pharma website

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze site.

1. Algemene informatie
Toegang tot en gebruik van deze site betekent dat gebruiker instemt met deze voorwaarden. Gebruik van deze site is slechts toegestaan onder deze voorwaarden.
Vifor Pharma België nv behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging de inhoud van deze site op ieder moment te wijzigen, aan te vullen, of tekst te verwijderen, om welke reden dan ook.
Deze site met internetadres www.viforpharma.be en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van België en niet daarbuiten. Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Door gebruik te maken van deze site komen gebruiker en Vifor Pharma België nv met elkaar overeen dat alle geschillen betreffende het gebruik van deze site in elk opzicht onderworpen zijn aan, en geïnterpreteerd dienen te worden aan de hand van de Belgische wet- en regelgeving.

2. Medische informatie/voorwaarden
De inhoud van deze site is slechts bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van een arts of apotheker vervangen. Raadpleeg bij medische problemen altijd uw arts. Deze publicatie is slechts een hulpmiddel om recente medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen.

3. Copyright en beperking van gebruik van materiaal (niet-commercieel gebruik)
Deze website wordt beschermd door het auteursrecht. Elk tekst- of grafisch materiaal dat gebruiker van deze website kopieert, print of downloadt mag gebruiker van Vifor Pharma België nv alleen voor persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik gebruiken, mits gebruiker de bepalingen t.a.v. auteursrechten of andere eigendomsaspecten niet verwijdert. 

4. Beperking van aansprakelijkheid
Vifor Pharma België nv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, en/of uit het afgaan op, de toegang tot of de onmogelijkheid gebruik te maken van de informatie, noch zal Vifor Pharma België nv aansprakelijk zijn voor eventuele fouten in de tekst of voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid, tenzij het gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van Vifor Pharma België nv. In de voornoemde gevallen van opzet of grove schuld zal de aansprakelijkheid van Vifor Pharma België nv te allen tijd beperkt zijn tot het vergoeden van directe schade.

5. Disclaimer
Vifor Pharma België nv doet wat redelijkerwijs mogelijk is om actuele en correcte informatie aan te bieden op deze site, maar doet geen toezeggingen, en geeft geen garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie.

6. Links naar andere websites
Deze site kan links of verwijzingen naar andere sites bevatten, maar niet alle sites gelinkt aan deze site zijn door Vifor Pharma België nv gecontroleerd.
Vifor Pharma België nv wijst dan ook iedere verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze andere sites af en sluit iedere aansprakelijkheid voor eventueel ontstane schade uit. Het gebruik van een link gebeurt geheel op eigen risico.

7. Uw privacy
Toegang tot deze website kan door Vifor worden gemonitord. Indien monitoring plaatsvindt, worden de aanvragende URL’s, de machine waar vandaan de aanvraag wordt gedaan en het tijdstip van aanvraag gelogd voor toegangsstatistieken en beveiligingsdoeleinden. Het gebruik van en toegang tot deze website houdt de toestemming van gebruiker voor een dergelijke algemene monitoring in. Zie Vifor Pharma's PRIVACYBELEID, zie vanaf artikel 11, over hoe informatie van de website kan worden verzameld en gebruikt.

8. Handelsmerken
Alle handelsmerken, logo's en dienstenmerken die in deze website verschijnen en die worden aangegeven met een handelsmerksymbool of een lettertype dat verschilt van de omringende tekst, zijn handelsmerken in eigendom van of gelicenseerd aan Vifor Pharma Ltd., zijn dochterondernemingen of filialen. Niettegenstaande deze disclaimer zijn alle andere namen en merken die in deze website worden genoemd de handelsnamen, handelsmerken of dienstenmerken van hun respectieve eigenaars.

9. Geen licentie
Niets in deze website mag worden opgevat als het bij implicatie, niet-ontvankelijkheid of anderszins overdragen van een licentie of van het recht om op enige wijze of manier een patent, copyright of handelsmerk van Vifor Pharma te gebruiken. Wij wijzen erop dat Vifor Pharma zijn intellectuele eigendomsrechten beschermt voor zover mogelijk en wettelijk toegestaan.

10. Overige
Vifor Pharma België nv behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging op elk moment deze voorwaarden en bepalingen te wijzigen. Veertien dagen na bekendmaking op deze site treden deze wijzigingen in werking. Gebruikers van deze site zijn gebonden door dergelijke wijzigingen en dienen derhalve van tijd tot tijd deze pagina te bezoeken om zich te vergewissen van de op dat moment geldende voorwaarden en bepalingen. Indien gebruiker niet akkoord gaat met de op dat moment geldende voorwaarden en bepalingen, dient hij het gebruik van deze site te staken.
Indien enige bepaling uit deze voorwaarden onverbindend wordt verklaard, laat dit de verbindendheid van de overige bepalingen uit deze voorwaarden onverlet.

11. Vifor Pharma's Privacybeleid
Vifor Pharma is blij dat u de website bezoekt. Omdat wij de privacy van onze websitebezoekers willen respecteren, beschrijft dit privacybeleid de informatie die wij over u kunnen verzamelen tijdens uw bezoek aan onze site, de manier waarop we deze kunnen gebruiken en hoe we de informatie die u wenst te geven zullen beschermen. Dit beleid verklaart onze activiteiten om onze zakelijke belangen bij het verzamelen en gebruiken van de informatie die we van u krijgen in evenwicht te brengen met uw behoefte aan passende bescherming en beheer van persoonlijk identificeerbare informatie die u ons wilt geven. Wij wijzen erop dat u door deze website te bezoeken en te gebruiken er automatisch mee akkoord gaat dat wij de informatie die ons geeft in overeenstemming met ons beleid gebruiken.

12. Persoonlijk identificeerbare informatie
Tot persoonlijk identificeerbare informatie behoren uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere informatie die redelijkerwijs kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Vifor Pharma verzamelt persoonlijk identificeerbare informatie van websitebezoekers alleen als deze vrijwillig wordt gegeven. Vifor Pharma verzamelt zulke informatie over u niet op andere wijze op onze website.
In delen van onze website waar wij u de mogelijkheid geven persoonlijk identificeerbare informatie in te voeren, wijzen wij u op het gebruik dat wij van die informatie willen maken. Als Vifor Pharma persoonlijk identificeerbare informatie ontvangt, kunnen wij die gebruiken voor redelijke zakelijke doeleinden. De informatie kan ook worden gebruikt om gegevens en analyses op te stellen om de behoeften van onze klanten te begrijpen en eraan tegemoet te komen. Er worden ook gegevens verzameld om het gebruik en het nut te analyseren van de diensten die wij online aanbieden.

13. Collectieve/samengestelde gegevens
Vifor Pharma's website kan ook gegevens over u verzamelen die niet persoonlijk identificeerbaar zijn. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie bijhouden over de datum en de tijd waarop men onze site bezoekt, het type van de webbrowser die men gebruikt en de website van waaruit men met onze site verbonden wordt. Onze websites verzamelen deze informatie door bepaalde stukjes informatie, zogenaamde "cookies", in de computer van de bezoeker te plaatsen. Deze technologie verzamelt geen persoonlijk identificeerbare informatie van een individuele bezoeker, maar alleen informatie in een samengestelde vorm. De cookies laten ons weten hoe en wanneer pagina’s van een website bezocht zijn en door hoeveel mensen. Met behulp van deze samengestelde informatie kunnen wij onze websites verbeteren om u beter van dienst te kunnen zijn en beter te kunnen informeren. U kunt zo ook eventueel sneller naar voor u interessante punten op onze website gaan wanneer u ons systeem weer binnen komt. Dit alles heeft geen invloed op de werking van uw systeem.

14. Keuze
Als u een eind wilt maken aan de ontvangst van e-mails of andere mededelingen van Vifor Pharma die u in de toekomst krijgt nadat u om zulke informatie hebt gevraagd, of als u via een Vifor Pharma website persoonlijk identificeerbare informatie hebt gegeven en deze uit onze bestanden wilt laten verwijderen, stelt u ons daarvan dan op de hoogte door middel van het contactformulier op deze site. Aan uw wensen in dezen wordt voldaan.

15. Juistheid
Vifor Pharma doet er alles aan om de juistheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie die u ons geeft in stand te houden. Als u toevoegingen of verbeteringen wilt aanbrengen in de informatie die u hebt gestuurd, deelt u ons deze dan mee door middel van het contactformulier op de site.

16. Veiligheid
Alle informatie die naar deze Vifor Pharma website wordt gezonden, is zo veilig als met de bestaande technologie mogelijk is. Onbevoegde derden mogen er tijdens de verzending geen toegang toe hebben. Wij slaan de gegevens die u ons toevertrouwt veilig op en zullen de nodige stappen ondernemen om ze te beschermen tegen toegang door onbevoegden en tegen bekend worden. Geen enkel systeem kan 100 percent bescherming bieden, maar wij gebruiken moderne technologie en systemen om onbevoegde toegang tot de informatie die wij bewaren te voorkomen. Wij beperken de toegang tot deze informatie tot de medewerkers van Vifor Pharma die de informatie moeten kennen. Wij onderrichten onze medewerkers met betrekking tot hun plicht uw privacy te beschermen.

17. Kinderen
Vifor Pharma verzamelt of bewaart niet opzettelijk persoonlijk identificeerbare informatie over kinderen jonger dan 18 jaar. Als uw kind ons informatie heeft gegeven zonder de juiste leeftijd op te geven en u wilt dat deze informatie wordt verwijderd, stelt u ons daarvan dan op de hoogte door middel van het contactformulier op de site. Dan verwijderen wij de informatie.

18. Wijzigingen
Wijzigingen in dit privacybeleid worden onmiddellijk op deze plaats meegedeeld. Bekijk het privacybeleid daarom regelmatig om eventuele veranderingen te zien.
Hartelijk dank voor het bezoeken van de Vifor Pharma website. Wij stellen uw belangstelling en ideeën op prijs. Als u opmerkingen of vragen heeft over het gebruik van de aan Vifor Pharma via een internetsite meegedeelde informatie, neemt u dan contact met ons op door middel van het contactformulier op de site.

Contact

Vifor Pharma België nv

Uitbreidingstraat 84
BE-2600 Antwerpen

Telefoon:
+32 3218 20 70
Fax:
+32 3218 22 08

Link versturen

Als link versturenLinks

  • Home